دوره کلاس آنلاین ادبیات دوازدهم ۱۴۰۳

توضیحات :

ادبیات فارسی ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد که تحت تأثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبان‌های پارسی میانه و پهلوی اشکانی پدید آمد. ادبیات فارسی نو نیز پس از اسلام و با الگوبرداری از ادبیات عربی در نظم و ریشه‌های دبیری و نویسندگی دوران ساسانی که ادبیات منثور عربی را ایجاد کرده بود در زمینه نثر متولد شد. ادبیات شفاهی فارسی نیز به همان سبک باستانی خود ادامه یافت. در این دوره ادبیات پایه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

دکتر عبدالمحمدی
تاریخ شروع دوره: 1402/05/03
ساعت آموزش: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۱:۱۵
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1/100/000 تومانقیمت منطقه دوم 1/045/000 تومانقیمت منطقه سوم 990/000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.