دوره بسته کل دروس امتحان نهایی دوازدهم | انسانی ۱۴۰۳

توضیحات :
 • ریاضی و آمار ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد مرتضی محمدی‌نژاد
  استاد محمدرضا امیری
  • ریاضی و آمار ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد مرتضی محمدی‌نژاد
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ریاضی و آمار ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمدرضا امیری
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • جامعه‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  استاد علیرضا مختاری
  • جامعه‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • جامعه‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علیرضا مختاری
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • تاریخ ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • جغرافی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  • جغرافی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • فلسفه ۲ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد محسن بهادر
  استاد علی اکبر آخوندی
  • فلسفه ۲ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محسن بهادر
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • فلسفه ۲ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علی اکبر آخوندی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • علوم و فنون ادبی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد علی عطری
  • علوم و فنون ادبی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علی عطری
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • عربی زبان قرآن ۳ اختصاصی امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد میثم فلاح
  • عربی زبان قرآن ۳ اختصاصی امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد میثم فلاح
  • تاریخ شروع دوره: 1403/02/12
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ١۵:۰٠ الی ۱۸:۰٠
 • فارسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • فارسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • تاریخ شروع دوره: 1403/02/11
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
 • سلامت بهداشت امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر فرزانه رجایی
  • سلامت بهداشت امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر فرزانه رجایی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • تعلیمات دینی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر محمد کریمی
  • تعلیمات دینی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر محمد کریمی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • زبان انگلیسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد مرتضی زینعلی
  استاد فرشید مفتون
  • زبان انگلیسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد مرتضی زینعلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/02/09
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • زبان انگلیسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد فرشید مفتون
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
خرید دوره
قیمت درس
2,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.